Eğitim Bilgileri

UYGULAYICILAR İÇİN KVKK VE GDPR ÇERÇEVESİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

KVK Tarihsel Süreç

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun tarihsel gelişimi,
 • Kişisel Verilerin Korunmasının Gerekliliği,
 • Uluslararası Sözleşmeler Işığında Kişisel Verilerin Önemi,
 • 1981 Strasbourg sözleşmesinden GDPR’a kişisel verileri koruma,
 • Kişisel Verilerin Birleşmiş Milletler , Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bağlamında açıklanması ve tüm tarihsel süreci.

KVK Temel Kavramlar ve İlkeler

 • Mevzuat Taraması
 • Veri Koruma Hukukunun İlkeleri
 • Kişisel Verilerin Kapsamı ve Unsurları
 • Verinin Özellikleri
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler
 • Veri Sorumlusu / Veri İşleyen
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Kişisel Verilerin Saklanması

Uygulamalı VERBİS Kaydı

 • VERBİS Sistemine kayıt,
 • VERBİS Sistemine yüklenecek bilgiler

KVK Uyum Süreci

 • Kişisel verilerin işlenmesinde politika ve prosedürler,
 • Uyum sürecinin A’dan Z’ye entegre edilmesi,
 • Yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin KVKK uyum süreci,
 • Yurtdışına aktarılan verilerin uyum süreci (GDPR),
 • Teknik Terimler ( İlgili Kişi, Açık Rıza Metni, Veri İşleyen ..vb),
 • Veri Anonimleştirme Teknikleri,
 • İdari tedbir ve teknik tedbir başlıklarının ayrıntılı biçimde incelenmesi,
 • Websiteleri için KVK Politikası,

Teknik Eğitim Süreci

 • Sızma Testi ve Analiz Çalışması,
 • Siber Güvenlik, Fiziksel ve Çevresel Güvenlik,
 • Yetki Matrisi, Yetki Kontrol, Erişim Logları,
 • Kullanıcı Hesap Yönetimi,
 • Ağ ve Uygulama Güvenliği,
 • Şifreleme ve Anahtar Yönetimi,
 • Log Kayıtları, Veri Maskeleme,
 • Veri Kaybı Önleme Yazılımları (DLP)
 • Güncel Anti-Virüs Sistemleri, Yedekleme,
 • Güvenlik Duvarları (Firewall),
 • Bulut Veri Güvenliği,
 • Bulut Bilişim, M2M, IOT bilişim kanallarında KVK yapılandırması,
 • Bilgi Teknolojileri Yatırımları,
 • Teknik Tedbirler için Rapor Oluşturulması,

Uygulamalı Veri Envarterinin Hazırlanması

 • Analiz Süreci,
 • Organizasyon Şemasının Oluşturulması,
 • Veri Sınıflandırılmasının Yapılması,
 • Kişisel Veri İşleme Envanterinin Hazırlanması,
 • Hizmet Envanteri ve İş Süreçlerinin İncelenmesi.

Sektörel Alanda Kvk

 • Bilişim Sektöründe KVK,
 • Çerez Politikası ve KVK,
 • Sağlık Sektöründe KVK,
 • IK Sektöründe KVK,
 • ve Diğer Sektörlerde KVK uyum çalışması,

KVK Uyum Projesinin Aşamaları

 • Proje Hazırlık Aşaması -Ön Toplantı Notları,
 • Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi)
 • KVK Politikalarının Oluşturulması,
 • Verilerin Toplanması,
 • Rıza Gereksinimleri,
 • Veri Saklama Yükümlülükleri,
 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası,
 • Saklama Süreleri, Saklama Koşulları ,Güvenlik Tedbirleri, Silme ve Yok Etme

Kapsamlı GDPR Uyum Eğitimi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlementosu ve Avrupa Konseyi Direktifi.
 • Avrupa Parlementosu ve Konseyi’nin Elektronik Haberleşme Sektöründe Özel Alanın Korunması ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Yönergesi
 • Avrupa Birliği kapsamında GDPR’ a tabi olan kuruluşlar
 • GDPR sorumluluğunun Türk Hukukuna Etkisi
 • GDPR; Kullanılan Terimler, Tarifler ve Prensipler,
 • Veri İşleme Prensipleri, İhlal Yolları Yönetimi
 • Kurumların GDPR analizi ve raporlanması
 • Örneklerle Pratik Çalışmalar

Uygulamalı Aydınlatma Metini ve Açık Rıza Beyanlarının Hazırlanması

 • Gruplar simülasyon KVK Uyum Süreçleri sonrası, Gruplar halinde Uygulamalı Aydınlatma Metini ve Açık Rıza Beyanı Hazırlayacak ve Sunumlar Yapılacaktır. Eğitmenler tarafından değerlendirilecektir.
 • Sözleşmeler (Veri Sorumlusu- Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu – Veri İşleyen) İncelenmesi ve Hazırlanması

Kişisel Verilerin Türk Ceza Hukukunda Yeri

 • Örnek Olay İncelenmesi ve Suç Duyurusunun Hazırlanması,
 • Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu,
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi, Kayda Alınması ve İfşa Edilmesi Suçu,
 • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal suçu,
 • Kişisel verileri ele geçirme, yayma veya başkasına verme suçu.

 • İşletme veya kurumların KVKK mevzuatına uyumu için gereken bilinçlenme sağlanır, bu kapsamda yürütülmesi gereken faaliyetlere altyapı oluşturur.
 • KVKK kapsamında kişisel verileri işleyen tüm ticari sektör unsurlarına hukuk danışmanlığı yapma ehliyeti elde edilir.
 • Avukatlar,
 • Stajyer Avukatlar, Hukuk Öğrencileri,
 • Bilgi İşlem Merkezi yöneticileri ve Bilgi İşlem çalışanları,
 • Kamu ve Özel Sektör fark etmeksizin,
 • İnsan Kaynakları yöneticileri ve İK çalışanları,
 • Hakla İlişkiler bölüm yöneticileri ve çalışanları,
 • İş Geliştirme ve Pazarlama bölüm yöneticileri ve personeli,
 • Kişisel Veri Sorumluları,
 • Kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlenmek isteyen tüm bireyler.